Coridis Care byter namn till PrEP Mottagningen, men vårt fokus på kvalitativ vård från hjärtat kvarstår. För dig som redan är patient fungerar allt precis som innan.

Allmänna villkor – PrEP mottagningen

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa Allmänna villkor (Allmänna villkor) gäller för samtliga tjänster som PrEP-mottagningen (Coridis Care AB orgnr 556978-9547) tillhandahåller i form av digitala tjänster för förebyggande behandling för HIV, remisshantering för spermaanalys, neuropsykiatriska utredningar och medicinering samt behandling för övervikt.

1.2 Tjänsten är inte till för att användas vid medicinska utredningar som kräver mer omfattande multimodala insatser. Vid avvikande provsvar som framkommer vid provtagning hänvisas kunden till sin vårdcentral. Detta kan inte utredas vidare genom Coridis Care AB. Vid avvikande provsvar där det bedöms vara akut kommer kunden att hänvisas till akutmottagning. 

1.3 Coridis Care AB bedriver utöver neuropsykiatrisk utredning även förebyggande behandling för HIV, remisshantering för spermaanalys samt behandling vid övervikt.

1.4 Kunden har antingen skriftligen via prepmottagningen.se hemsida beställt tjänsterna som erbjuds i samband med ifyllnad av hälsodeklaration.

1.5 Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet (Avtalet) mellan Coridis Care AB och kunden beträffande Kundens köp av, och Coridis Care AB  tillhandahållande av, Tjänsterna. Genom att beställa Tjänsterna anses Kunden ha godtagit dessa Allmänna villkor. Coridis Care AB kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.prepmottagningen.se. Ändringar i villkoren gäller för de Tjänster som påbörjas efter det att kunden köpt tjänsten.

2. Tjänsterna

2.1. Tjänsterna består i att kunden fyller i en hälsodeklaration digitalt som läkare bedömer och därefter erbjuds kunden förebyggande HIV behandling om inga kontraindikationer framkommer. Eller bedömning av hälsodeklaration i samband med remiss för spermaanalys. Kunden väljer själv vilka tjänster denne önskar nyttja.

2.2 Tjänsterna tillhandahålls digitalt via Vårdrummet som är en plattform för säker kommunikation. Inloggning till Tjänsterna sker med mobilt bank-ID.

2.3 Tjänsterna utgör vad som beskrivs i punkten 2.1. Kunden kan välja att nyttja flera av de tjänster som erbjuds. 

2.4 Kunden har vid nyttjande av tjänsten förebyggande behandling för HIV uppföljning av läkare var 3-6 månad via egenrapportering och efter behov vid komplikationer under ett år från tjänsten köps. Kunden väljer efter första året om denne önskar fortsätta köpa tjänsten.

2.5 Kunden måste vara minst 18 år och ha tillgång till BankID. Konto får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan.

3. Beställning och avbeställning

3.1 Tjänsterna beställs genom att kunden vänder sig till PrEP mottagningens hemsida www.prepmottagningen.se och beställer aktuell Tjänst.

3.2 När beställningen har gjorts, får kunden en Bekräftelse från Coridis Care AB. Genom denna Bekräftelse ingås Avtalet mellan kunden och Coridis Care AB (se punkten 1.3). Kunden kan därvid ångra köpet inom 14 dagar från det att Bekräftelsen skapades. Mer information om ångerrätten finns på https://www.hallakonsument.se/lagar/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/.

3.3 Ångerrätt gäller dock inte för genomförd provtagning eller om medicin avhämtas från apotek.

4. PrEP-mottagningens åtaganden

4.1 PrEP-mottagningen (Coridis Care AB) ska leverera Tjänsterna i enlighet med för medicinsk behandling gällande lagar och föreskrifter (såsom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientdatalagen (2008:355).

4.2 Coridis Care AB har för Tjänsternas tillhandahållande och därvid den medicinska behandlingens utförande, erforderligt utbildad personal med den kompetens och erfarenhet som fordras, såsom legitimerade läkare.

4.2 PrEP mottagningen (Coridis Care AB) har för Tjänsternas utförande erforderliga försäkringar.

4.3 Coridis Care AB är en registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

5.  Kundens åtaganden

5.1 Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter, både vad avser kunduppgifter och vad avser vårduppgifter. Vidare ansvarar Kunden för att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade under den tid Tjänsterna tillhandahålls.

5.2 Kunden ansvarar för att hålla inloggningsuppgifter och andra kund- och kontouppgifter strikt konfidentiella och inte sprida dem.

5.3 Kunden ansvarar själv för att kontakta prepmottagnignen om besvär uppstår som kan vara kopplad till medicinering förskriven från PrEP mottagningen.

6. Priser och betalningsvillkor

6.1 Tillämpliga priser finns angivna på PrEP mottagningens hemsida www.prepmottagningen.se

6.2 PrEP-mottagningen (Coridis Care AB) erbjuder Kunden att betala via faktura eller swish. Behandlingen påbörjas när köpet genomförts.

7. Force majeure

7.1 OmPrEP mottagningen (Coridis Care AB) förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta medföra befrielsegrund som medför befrielse från att tillhandahålla Tjänst, samt skadestånd och andra påföljder.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 PrEP mottagningen (Coridis Care AB) ansvarar inte för tekniska fel, störningar eller tillgänglighet till Tjänsterna. Inte heller för förlust av data, eller indirekt skada.

8.2 PrEP mottagningen (Coridis Care AB) ansvarar inte för att Kund lämnar felaktiga uppgifter eller inte håller uppgifter uppdaterade och korrekta, såväl vad avser information om Kunden, som vad avser hälso- och vårdinformation. Coridis Care AB ansvarar heller inte för Kundens eller någon utomståendes missbruk av konto eller för sådana konsekvenser och skador som därvid uppkommer.

8.3 PrEP mottagningen (Coridis Care AB) baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnat i frågeformuläret och de eventuella prover som tagits. Coridis Care AB ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter som lämnas överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

8.4 Såvitt inte annat följer av tvingande lag är Coridis Care AB inte skyldig att utge någon ersättning för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Coridis Care AB. Skulle sådan skyldighet ändå föreligga till följd av tvingande lag, är Coridis Care AB ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättningen Kunden erlägger för Tjänsterna. Såvida inte annat följer av tvingande lag. Coridis Care AB är inte skyldigt att utge viten.

9. Dataskydd

9.1 Coridis Care AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med förfrågningar och Tjänsterna. Coridis Care AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen.

10. Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna villkor samt Avtalet i övrigt. Vid tvist med anledning av Avtalet kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvist avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. För synpunkter på vården kan Kund också vända sig till patientnämnden i aktuell region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

_______

Dessa Allmänna villkor har antagits av PrEP-mottagningen (Coridis Care AB) för Tjänster inom Coridis Care AB den 2021-04-22